GARANCIJSKA IZJAVA

 

"GOOD SOUND" s.p. - Music Shop "GOOD SOUND" garantuje da će proizvod u garancijskom roku besprijekorno dijelovati, ako budete postupali po priloženim upustvima.

 

"GOOD SOUND" s.p. - Music Shop "GOOD SOUND" se obavezuje da će se na Vaš zahtjev u garancijskom roku, na vlastite troškove i u servisnim prostorijama pobrinuti da otkloni kvarove ili tehničke mane, koje su nastale tokom pravilne upotrebe proizvoda, predviđenom u upustvu o tehničkom rukovanju proizvoda.
Garancija počinje važiti sa danom kupovine proizvoda, što ćete dokazati sa potvrđenim garancijskim listom (Ime i sjedište preduzeća, koje je prodalo proizvod, pečat, datum prodaje i potpis prdavača) i računom.

Rok za popravku je definisan garantnim listom - 45 radnih dana od dana prijema reklamacije.

 

Mjesto preuzimanja reklamiranog proizvoda je na adresi:
Muzički Shop "GOOD SOUND", Bulevar Desanke Maksimović  br.20, Banja Luka.

 

"GOOD SOUND" s.p. - Music Shop "GOOD SOUND" ne garantuje u slijedećim primjerima:
- Ako kupac nije rukovao po upustvima za upotrebu proizvoda;

- Ako je proizvod upotrebljavala neovlaštena osoba;
- Ako se sa proizvodom rukovalo nestručno ili malomarno;
- Ako su u proizvodu ugradjeni neoriginalni dijelovi;
- Ako proizvod nije dostavljen na mjesto preuzimanja;
- U garanciju ne spadaju kvarovi prouzrokovani tokom transporta po isporuci; kvarovi zbog nepravilnih montaža ili održavanja;
- Mehanički kvarovi koje prouzrokuje kupac; kvarovi, prouzrokovani zbog prenapetosti električne energije, više sile, isteka baterije itd.
- Iz garancije su izuzeti dijelovi koji su podvrgnuti stalnom habanju i mogu dotrajati takođe prije isteka garancijskog roka.
- Reklamacija svih vrsta gitara: Pored već nabrojanog ne priznajemo reklamacije na otkinute ili oštećene žice, mahanička oštećena navijača za žice, vratova i mehanizma za štimanje i na izgubljene dijelove gitara.

 

GARANCIJSKI ROK: 12 MIJESECI

 

Za sve eventualne popravke molimo Vas da se javite u maloprodaju u kojoj ste kupili proizvod, a naše osoblje će  Vas, nakon pregled proizvoda, uputiti u dalju procedru vezano za eventualnu popravku, ili servis.